۸۸نفرازخانواده های معظم شهداربازنشتگان و پرسنل شاغل ازستادانتظامی استان مازندران یه راهیان نور(غرب کشور-کردستان )امروزتاریخ۹۸/۵/۳اعزام شده اند