سردار شریعت و جناب عبدی در حال بازدید از مزار شهید سبحانی در سوسنگرد

شهدای مرتبط :

شهید محمدرضا سبحانی