تصاویر آماده سازی راهیان نور غرب کشور توسط خادمان شهدای انتظامی، در یادمان شهید زین الدین سردشت خرداد 1401