کتاب پسرآسید مصطفی

کتاب پسرآسید مصطفی

  • نویسنده : ساسان ناطق
  • تولید کننده : انتشارات سوره مهر
  • سال تولید : 1399

کتاب پسرآسید مصطفی

خاطرات رزمنده دلاور نیروی انتظامی سیدمجتبی عبداللهی

تا موتور استارت خورد. با مشت با صورت تیمسار کوبیدم. روی زمین افتاد. پاسبان دستپاچه به طرفم آمد. با لگد به شکمش زدم و او را هم روی زمین انداختم. بچه ها پریدند روی موتور. جلو نشستم و گاز موتور را گرفتم. به طرف میدان فردوسی می رفتم که ماشین های شهربانی آژیرکشان دنبالمان افتادند. میدان را از دست چپ دور زدم. ماشین هایی که میدان را دور می زدند و از روبه رو می آمدند، دست گذاشتند روی بوق و چراغ زدند. پیچیدم توی فرعی. ماشین های شهربانی هنوز دنبالمان می آمدند.