آرامگاه شهید مدافع وطن سیدنورخدا موسوی فرد

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.