بدون پا هم میشه، باید تلاش کرد...

بدون پا هم میشه، باید تلاش کرد...

  • تولید کننده : موسسه شهدای ناجا
  • سال تولید : 1397

مستندی از زندگی جانباز علیرضا پور سمنانی کاری از گروه مستندات موسسه فرهنگی هنری شهدای ناجا