نگاه کردم دیدم پاهام نیست!!

نگاه کردم دیدم پاهام نیست!!

  • تولید کننده : موسسه شهدای ناجا
  • سال تولید : 1397

نگاه کردم دیدم پاهام نیست!!

روایتی از جانباز دهه هفتادی علیرضا پورسمنانی

کاری از گروه مستند موسسه فرهنگی هنری شهدای ناجا