آزادی گروگان، با اقتدار پلیس

آزادی پسر بچه توسط واحد نوپو از چنگال گروگانگیر ها