انتقام می گیریم

باز نیز ناجا اقتدارش را نه تنها به رخ دشمنان قسم خورده کشور، بلکه به رخ جهانیان کشاند تا نشان دهد در خط مقدم ایستادگی در مقابل مواد افیونی ثابت قدم است. فرزندان امنیت این بار با شهادتشان در مقابل ورود موادمخدر به کشور قد علم کردند و پر کشیدند. همرزمان ایشان در نیروی انتظامی انتقام خون این شهیدان را خواهند گرفت. شهید مدافع وطن نظام تاجیک شهید مدافع وطن ناصر بشنام شهید مدافع وطن مسلم بناوند