با این همه درد باز هم

مصاحبه با جانباز ناجا مجید خسروی جانباز مجید خسروی در سال 84 در استان کرمانشاه در اثر درگیری با اشرار به افتخار جانبازی نائل گردید. کاری از موسسه فرهنگی هنری شهدای ناجا اردیبهشت 1400