برخورد پلیس ضد اغتشاش با مردم

برخورد مناسب نیروهای یگان ویژه و ضد اغتشاش با مردم