تشییع پیکر شهدای مدافع وطن کهنوج

مراسم تشییع سه شهید مدافع وطن در شهرستان کهنوج شهید مدافع وطن نظام تاجیک شهید مدافع وطن ناصر بشنام شهید مدافع وطن مسلم بناوند