تشییع پیکر شهید فردین سنجری

وی هجدهم خرداد 97 در جیرفت بر اثر درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر به شهادت رسید