خلاصه تعزیه حضرت علی اکبر یادبود شهید هادی صفایی

خلاصه تعزیه حضرت علی اکبر (علیه السلام) یادبود شهید هادی صفایی خلاصه تعزیه حضرت علی اکبر (علیه السلام) در روستای خمی یادبود شهید هادی صفایی د رمورخ 1398/3/18 شهید هادی صفایی از پرسنل ناجا که صبح روز عید سال 1398 حین تأمین امنیت در مشهد مقدس به شهادت رسید.

شهدای مرتبط :

شهید هادی صفایی