سخنرانی امام خمینی(ره) در جمع پرسنل ژاندارمری

دیدار پرسنل ژاندارمری با رهبرکبیرانقلاب در حسینیه امام خمینی و سخنرانی حضرت امام خمینی(ره) درمورد نیروهای نظامی. در زمان رضا خان، مردم یک ذائقه تلخی از همه این قوای مسلحه داشتند و دارند، و این اشکالی است که برای شما پیش آورده‌اند که تا آمدید شماها این ذائقه تلخ را شیرین کنید.