سفره اعیانی انقلاب

سهمشان را از سفره انقلاب برداشتند و رفتند