سلامتی کرونا

سلامتی کرونا مجموعه نیروی انتظامی در هر شرایطی تا پای جان آماده خدمت رسانی به مردم می باشند .