سه شهید مدافع وطن شهرستان کهنوج

باز نیز ناجا اقتدارش را نه تنها به رخ دشمنان قسم خورده کشور، بلکه به رخ جهانیان کشاند تا نشان دهد در خط مقدم ایستادگی در مقابل مواد افیونی ثابت قدم است. فرزندان امنیت این بار با شهادتشان در مقابل ورود موادمخدر به کشور قد علم کردند و پر کشیدند. شهید مدافع وطن نظام تاجیک شهید مدافع وطن ناصر بشنام شهید مدافع وطن مسلم بناوند