شهدای ناجا-آرزوی دو کودک سرطانی توسط شهید رضا صیادی محقق گردید.

شهدای ناجا-آرزوی دو کودک سرطانی توسط شهید رضا صیادی محقق گردید.دو کودک سرطانی در یک عملیات پلیس شرکت کردند.

شهدای مرتبط :

شهید رضا صیادی