مراسم تشییع شهید فراجا محمود هوشمند خلاری

آیین تشییع پیکر شهید مدافع امنیت محمود هوشمند خلاری از شاهچراغ تا دارالرحمه شیراز یازدهم بهمن ماه 1401