مراسم گرامیداشت 3 شهید کرمان

مراسم گرامیداشت 3 شهید کرمان روز یکشنبه مورخ 1400/9/7 شهیدان مهدی توسنگ، احسان شیرخانی و امیرحسین خدادادی.