مصاحبه با خانواده شهید مهدی رفیعی

شهید مدافع وطن مهدی رفیعی مورخ 1400/9/6 هنگام دستگیری قاچاقچی موادمخدر براثر اصابت گلوله مجرم به شهادت رسید.

شهدای مرتبط :

شهید مهدی رفیعی