نجات جان کودک شش ساله در سیل شیراز توسط نیروی پلیس