نجات پسر بچه کر و لال عراقی توسط پلیس راه آهن شمال شرق

نجات پسر بچه کر و لال عراقی توسط پلیس راه آهن شمال شرق/اسفندماه 1397/بازسازی شده