نذر خون

نذر خون سفیران شهید یگان ویژه استان قزوین در ساعات بعد از افطار