نماهنگ دلم هوای نور داره

دلم بازم هوای نور داره هوای سنگیری پورشور داره هوای فکه و مجنون دارم چه نجواها که با بارون دارم