نماهنگ نورخدا

مرزبانی که پس از حدود 10 سال درد جانبازی به همرزمان شهیدش پیوست.