نمره این پلیس چنده؟

کلیپ نجات و نگهداری یک پلیس از چند کودک حادثه دیده