پرستوهای عاشق

پرستوهای عاشق تقدیم به شهدای مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران