گروه سرود یادواره ره آورد سرزمین نور در خرمشهر با حضور فرمانده ناجا