یگان های ویژه لشکر 28 روح الله

یگان های ویژه لشکر 28 روح الله زمان دفاع مقدس و یگان وِیژه پاسداران ناجای اکنون